עקרונות הכתיבהעקרונות הכתיבה

 • המסע שלי הוא מסע אישי בלבד שמטרתו הקפה של המציאות בישראל באמצעות חוויה ישירה, התנסות ושאילת שאלות - ללא מתן מענה מוחלט.
 • תוכן הכתיבה מתמקד בתיעוד השינויים במחשבות ובגישות שלי בעקבות המפגש עם אנשים אחרים. אי לכך אני רוצה לציין מספר הסתייגויות:
  • אין לי כל יומרה "לתת קול" או לסקר אנשים, תרבויות או אירועים
  • אין לי כל יומרה לבצע סיקור "אובייקטיבי" של המציאות אלא לתאר את החוויה האישית שלי בלבד באופן סובייקטיבי
 • אני שואף לסגנון כתיבה הוגן ומכבד כלפי האנשים אותם אני פוגש:
  • אצטט דברים בהקשרם המלא, למעט במקרים בהם אציין את הדבר במפורש
  • אדגיש את תוכן הדברים על פני הרקע של אומרם
  • אשמור על זכותם של האנשים להימנע מפרסום לא רצוי
 • הטקסט המפורסם משקף את מחשבותיי ולא את האירועים עצמם ולכן אינו מתחייב לדיוק כרונולוגי 
 • תיאור המציאות יתוקף בנתונים תוך ציון מקורם ורמת אמינותם, אך במטרה למפות מגמות ותהליכים ולא רק תמונת מצב 
 • על פי מידת השפעתם, אציין במפורש את תנאי ההפקה והאילוצים המשפיעים על הכתיבה
מיכאל